Image

IZRADA I PROVEDBA PROJEKATA

financiranih iz EU fondova

Savjetovanje klijenata u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata financiranih iz EU fondova kroz čitav niz usluga koje uključuju konzultacije i tehničku podršku.

Izrada projekata uključuje:

 • Izradu prijavnog obrasca s proračunom (obuhvaća pripremu: logičke matrice, aktivnosti, rezultata i rizika projekta, hodograma, projektnog tima, proračuna)
 • Pomoć u “čišćenju proračuna”.

Provedba projekta:

 • Savjetovanje pri upravljanju projektima (administrativni postupci, upravljanje projektnim timom, financijsko poslovanje projekta, javna nabava, izvještavanje).
 • Monitoring i evaluacija projekta.
Image

IZRADA INVESTICIJSKE STUDIJE

Investicijska studija je dokument kojim poduzetnik ili neki drugi poslovni subjekt detaljno dokazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Studija mora biti napravljena kvalitetno i odgovorno jer će služiti kao osnovica za donošenje investicijske odluke. Investicijska studija također prikazuje kako će projekt biti realiziran.

Sadržava elemente vezane uz analizu tržišta, tehničko-tehnološku analizu, analizu lokaciije, ekonomsko-financijsku analizu s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

Image

IZRADA POSLOVNOG PLANA

Poslovni plan označava opis poslovne ideje i mjera koje su potrebne za realizaciju posla. To je dokument koji sadrži osnovne elemente jednog poslovnog poduhvata koje određena firma ili poduzetnik želi realizirati te koji potencijalnim investitorima omogućuje detaljniji uvid u taj projekt te lakše i efikasnije donošenje odluke o eventualnom financiranju, odnosno učešću u realizaciji istog.

Image

IZRADA MARKETING PLANA

Marketing plan je dio strategije marketinga koja je dio strategije poduzeća. Opisuje strateške ciljeve poduzeća/organizacije koji će se postići putem specifičnih marketinških strategija i taktika uz potrošača kao polaznu točku. Marketinški plan određuje: tko su vaši ciljani kupci i kako ćete doći do njih te kako ćete ih zadržati. Stoga, ako želite razvijati svoj posao potreban vam je marketing plan.

Image

IZRADA MARKETING STRATEGIJE

Strategija marketinga predstavlja tržišno orijentirano strateško planiranje koje je upravljački proces razvijanja i održavanja veze između organizacijskih ciljeva, izvora i vještina te promjenjivih tržišnih mogućnosti. Ciljevi su strateškog planiranja dizajniranje i redizajniranje poslovanja poduzeća ili njegovih proizvoda i usluga na način da oni ostvaruju planirani profit i rast. Predstavlja mogućnost da svi relevantni sudionici (dioničari, managament, djelatnici, sindikati i dr.) spoznaju dugoročne marketinške ciljeve na ciljnom tržištu, kao i mogućnost za njihovo ostvarenje uz kvalitetno osiguravanje potrebnih resursa.

Image

IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI

Studija isplativosti ili izvedivosti (eng. Feasibility study) dokument je kojim se utvrđuje ekonomska isplativost projekta. Opisuje socio-ekonomsku situaciju, analizu tržišta, resurse potrebne za ostvarenje projekta i profitabilnost projekta u odnosu na investiciju. Studijom se provodi analiza i vrednovanje predloženog projekta kako bi se utvrdilo je li isti tehnički izvediv, provediv u okviru procijenjene vrijednosti, i hoće li biti isplativ. Rezultati studije izvedivosti pokazat će hoće li se ili ne nastaviti s predloženim pothvatom.

Image

IZRADA STRATEŠKIH PLANOVA

gradova i općina

Predstavlja planski dokument politike regionalnog razvoja koji određuje strateške ciljeve i prioritete održivog društveno-gospodarskog razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave. Svrha izrade strateškog plana je priprema povezanog i konzistentnog programa razvoja kroz određeno vremensko razdoblje; definiranje razvojnih podstrategija; definiranje prioritetnih područja; mjera za realizaciju konkretnih ciljeva; identifikacija projektne spremnosti; definiranje konkretnih razvojnih projekata za provedbu, te ispunjavanje obveza u zadanim vremenskim okvirima i u okviru raspoloživih resursa svih dionika u gradu/općini.

Image

IZRADA STRATEŠKIH I POSLOVNIH

planova poduzeća

Strateški plan je razvojni dokument svakog poduzeća koji pokriva vremensko razdoblje od tri do pet godina. Na osnovu strateškog plana izrađuje se akcijski odnosno poslovni plan za kraće vremenske razdoblje. Poslovni plan uključuje i izradu osnovnih financijskih pokazatelja na osnovi kojih će se mjeriti ostvareni rezultati.

Image

JAVNA NABAVA

Javna nabava važan je segment gospodarstva koja treba osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje novca poreznih obveznika. Sukladno zakonskoj regulativi, usluge vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave, za naručitelje i ponuditelje, pružaju stručnjaci koji posjeduju važeći certifikat u području javne nabave.

Usluge se odnose na:

 • Praćenje javnih nadmetanja
 • Pripremu dokumentacije za nadmetanje
 • Izradu ponude u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (za ponuditelje)
 • Savjetovanje oko izrade ponuda
 • Izradu dokumentacije za nadmetanje (za naručitelje)
 • Evaluaciju ponuda
 • Savjetovanje oko spornih pitanja koja se mogu pojaviti u postupcima javne nabave
 • Izrada žalbe (za ponuditelje) i odgovora na žalbu (za naručitelje).
Image

PRIJEVODI I LEKTURA

Izrada prijevoda i lektura s i na sljedeće jezike: engleski, njemački, poljski, ruski.